FANDOM


Regulamin FiF Wiki


§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje każdego użytkownika, nieważne czy zarejestrowanego czy anonimowego. Użytkownik korzystając z tej Wikii, a w szczególności dokonując edycji lub publikując treści na forum lub czacie, akceptuje jego postanowienia w całości.
 2. Każdy użytkownik jest równy wobec regulaminu, zatem bez względu na to jaką funkcję sprawuje zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 3. Wszyscy użytkownicy powinni odnosić się do siebie w sposób zgodny z zasadami kultury i szacunkiem.
 4. Użytkownicy pełniący funkcję Patrolującego (uprawnienia Rollbacka), Administratora oraz Biurokraty stanowią wsparcie merytoryczne i techniczne tej Wikii, jednocześnie zobowiązani są do pomocy początkującym użytkownikom.
 5. Organem sprawującym kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu za wyjątkiem §4 są użytkownicy o statusie Patrolujący, Administrator oraz Biurokrata. W sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu – decyzje powinny być podejmowane przez zgromadzenie co najmniej ¾ obecnego składu administracyjnego, zwanego dalej Radą Administracyjną.
 6. Jedynie Administratorzy lub Biurokraci uprawnieni są do zgłaszania Wikii w konkursie na wiki miesiąca.
 7. Wniosek o przyjęcie nowego Patrolującego lub Administratora może zostać złożony przez każdego użytkownika w każdym czasie, zaś Rada ma obowiązek ten wniosek indywidualnie rozpatrzyć. W swojej decyzji Rada powinna uwzględnić konsultacje społeczne, chyba że uzasadnienie decyzji tego nie wymaga. Wniosek dotyczący jednego użytkownika można złożyć nie częściej niż raz na 3 miesiące, jednakże Rada może podjąć decyzję o przyjęciu wniosku w terminie wcześniejszym. Wniosek powinien być złożony na forum w sprawach administracyjnych.

§2 Zasady użytkowania wiki

 1. Wikia obejmuje w całości jedynie oficjalne treści, w związku z czym należy publikować w artykułach wyłącznie potwierdzone informacje związane z serialem; nie należy publikować materiałów o treściach FanArt, samodzielnie wykonanych rysunków lub wykreowanych bohaterów.
 2. Wszelkie publikowane treści powinny być tworzone w zgodzie z zasadami języka polskiego, z zachowaniem dbałości o poprawność. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest cytowanie fragmentów w języku angielskim.
 3. Treści publikowane w dyskusjach lub na blogach powinny być merytorycznie uzasadnione, przywitania i wszelkiego typu tematy bardzo luźno związane z tematyką Wikii można bez problemu prowadzić na Czacie (z zachowaniem jego zasad).
 4. Całkowicie zabronione jest publikowanie treści obraźliwych, wulgarnych, niezgodnych z prawem, w tym treści pornograficznych, lub zawierających elementy nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej lub religijnej; namawiające do popełnienia przestępstwa lub w jakikolwiek sposób dyskryminujące kogokolwiek.
 5. Powyższy zakaz dotyczy także treści zawierających się w nazwie użytkownika.

§3 Edycje

 1. Przed rozpoczęciem edycji każdy użytkownik powinien zapoznać się z poradnikiem i zastosować do wskazówek w nim zawartych.
 2. Tworzenie nowych stron powinno być uzasadnione, utworzenie strony bez treści jest niedozwolone. Treść nowej strony powinna być wystarczająco rozwinięta, aby została potraktowana jako nowy artykuł.
 3. Cytaty i scenariusze powinny odzwierciedlać stan faktyczny.
 4. Dodawać należy jedynie obrazki związane z tematyką serialu, w dobrej jakości i wysokiej rozdzielczości.
  1. Obrazek powinien być stosownie opisany, zawierający w treści informację o odcinku z którego pochodzi, w formacie SxxExx, np. S01E11 – odcinek 11 sezonu pierwszego.
  2. Grafiki Fanart powinny być dodawane z uwzględnieniem odpowiedniej nazwy: FA <Nazwa autora>, <krótki opis obrazka>. Tego typu grafiki nie mogą być wykorzystywane w artykułach, a jedynie na blogach, w dyskusjach lub na stronach użytkowników.
  3. Dodane obrazki powinny zostać wykorzystane w artykułach po ich dodaniu.
  4. Obrazki powinny zostać opatrzone stosowną licencją.
  5. W tworzonych galeriach obrazki należy ustawić w sposób chronologiczny.
 5. Treści nie spełniające wymogów określonych regulaminem mogą zostać usunięte.
 6. Dodawane gify powinny mieć odpowiednią nazwę: <kto jest na obrazku i co robi> GIF.gif. Każdy źle nazwany gif zostanie usunięty.

§4 Czat

 1. Czat jest miejscem spotkań społeczności Wiki
 2. Na czacie obowiązują zasady dobrego wychowania oraz netykiety, zabronione są zachowania wulgarne i obraźliwe, spam oraz flood.
 3. Nadzór nad czatem sprawują Moderatorzy pod zarządem Szefa ModTeamu, którzy za stwierdzone naruszenia zasad mogą wyprosić lub zablokować dostęp do czatu użytkownikom niestosującym się do zasad.
 4. Tryb udzielania kar powinien być adekwatny do przewinienia i surowo weryfikowany przez Szefa ModTeamu oraz Radę.
 5. W przypadku nieobecności moderatorów - porządku na czacie pilnują Administratorzy i Biurokraci.
 6. Szef ModTeamu podlega bezpośrednio pod władzę Rady, jednocześnie pozostając jej członkiem w sprawach pozostałych.

§5 Tryby postępowania administracyjnego

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zastosowane mogą zostać środki karne w formie upomnienia, blokady lub blokady permanentnej, w zależności od wagi naruszenia.
  1. Upomnienie słowne – jest wpisem na tablicy użytkownika, który naruszył regulamin, z uwzględnieniem złamanego przepisu. Upomnienie może zostać zastosowane przez użytkowników o funkcji Patrolujący, Administrator oraz Biurokrata.
  2. Blokada tymczasowa – jest czasowym zablokowaniem konta użytkownika, uniemożliwiającym mu dokonywanie edycji oraz korzystanie z czatu w czasie blokady. Blokada może zostać nałożona przez użytkowników sprawujących funkcje Administratora lub Biurokraty.
  3. Blokada permanentna – jest całkowitym wykluczeniem użytkownika ze społeczności, nakładanym wyłącznie przez Radę Administracyjną po wspólnej decyzji.
 2. W przypadku nałożenia jakiejkolwiek kary użytkownikowi przysługuje środek odwoławczy.
  1. W przypadku decyzji Patrolującego – w postaci zaskarżenia decyzji do Administratora lub Biurokraty
  2. W przypadku decyzji Administratora – w postaci zaskarżenia decyzji do Biurokraty
  3. W przypadku decyzji Biurokraty – w postaci zaskarżenia decyzji do Rady Administracyjnej
  4. W przypadku decyzji Rady Administracyjnej – w postaci odwołania od decyzji i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 3. W każdym przypadku odwołania się od kary – wyższa instancja ma obowiązek raz jeszcze rozpatrzyć okoliczności i udzielić odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.
 4. Każdy przedstawiciel administracji ma obowiązek zbadać przypadki naruszeń zgłoszonych przez uczestników społeczności.

§6 Środki karne, uprawnienia i obowiązki

 1. Sytuacje stosowania środków karnych
  1. Kara upomnienia stosowana jest w lekkich naruszeniach regulaminu, dotyczących edycji. Kara upomnienia nie powinna być stosowana w przypadku naruszenia nieumyślnego, np. literówki, błędy interpunkcyjne; o ile nie istnieje uzasadnienie, że naruszenie zostało dokonane z premedytacją.
  2. Kara blokady od 24 do 72 godzin stosowana jest w przypadku, gdy zastosowane kilkukrotnie upomnienie nie przynosi skutku.
  3. Kara blokady od 3 do 14 dni stosowana jest w przypadkach, gdy użytkownik uporczywie ignoruje zasady edycji lub w sposób rażący naruszył regulamin.
  4. Jeśli użytkownik został ukarany więcej niż dwa razy – Administrator nakładający karę może złożyć wniosek do Rady o nałożenie stałej blokady, zaś Rada ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie przed upływem blokady czasowej. Administrator może złożyć wniosek do Rady niezwłocznie w przypadku ciężkiego naruszenia.
  5. Blokada stała nakładana jest bez konsultacji z Radą w przypadku użytkowników o nicku niezgodnym z regulaminem, przy czym blokadę należy zdjąć w momencie kiedy nick zostanie zmieniony. Dokonuje się tego na wniosek użytkownika.
 2. Rada ma obowiązek uwzględniać w swoich decyzjach wypowiedzi ze strony społeczności.
 3. Kara nałożona za obrazę administratora powinna zostać obiektywnie zweryfikowana przez innego administratora w zakresie długości jej trwania i zasadności.
 4. Każdorazowe nałożenie kary powinno zostać zakończone informacją na tablicy gracza, którego kara dotyczy. W informacji zawierać powinny się: czas blokady, powód, oraz informacja o środku odwoławczym do wyższej instancji.
 5. Każda kara blokady nakładana jest na użytkownika, nie na konto. Tworzenie multikont w trakcie trwania blokady spowoduje zablokowanie takowych kont na czas równy blokadzie konta podstawowego.
 6. Rollback lub Administrator przekraczający własne uprawnienia może zostać zawieszony w obowiązkach lub pozbawiony tych uprawnień.
 7. Biurokrata przekraczający własne uprawnienia na wniosek Rady powinien podać się do dymisji oraz zrzec się uprawnień.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w terminie 14 dni od jego podania do publicznej wiadomości społeczności.
 2. Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem winny być rozpatrywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej na drodze orzeczeń Rady.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie będą odbywały się w formie rozporządzeń zmieniających jego treść. Terminy obowiązywania rozporządzeń będą wskazywane każdorazowo w rozporządzeniu, nie będzie to jednak termin krótszy niż 7 dni.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.